Capital Market Development Strategy in Slovenia 2021-2025

Home > Projects > Capital Market Development Strategy in Slovenia 2021-2025

Jun 2020 – onwards

Commencement of the implementation of the Capital Market Enhancement and Development in Slovenia project

The Securities Market Agency (ATVP) announces that a Capital Market Enhancement and Development in Slovenia project, financed within Structural Reform Support Service by the European Commission, has been launched. The project is being implemented by PricewaterhouseCoopers (PWC) and BTA Consulting and actively participated by ATVP and Ministry of Finance. The project is scheduled for completion in April 2021, when the project contractors will prepare a comprehensive Capital Market Development Strategy for the next 5 years.

The initial goal of the project is to identify the main barriers of the Slovenian capital market and to determine concrete opportunities for its development. Within the project, the contractors PWC and BTA Consulting will prepare an overview of the Slovenian capital market, hold consultations with Slovenian capital market stakeholders, prepare a report on the situation and propose a plan for the development of the Slovenian capital market. At the end of the project, a conference with the presentation of the results of the project and the recommendations for the development of the Slovenian capital market will be organised.

Regarding the project, the director of the ATVP, Miloš Čas, said: »The ATVP welcomes the support that the European Commission provides to our capital market by financing this project. I believe that the results of the project will contribute to the implementation of solutions that will benefit the development of the Slovenian capital market.«

A developed capital market is the foundation of a heathy and development-oriented economy. For the population the capital market represents the possibility of investing in securities, while the organized market enables companies to obtain capital by issuing shares and bonds. Investments in the capital market have a numerous positive effects on the economy as a whole, as they stimulate economic growth, reduce the costs of financing companies, strenghten the financial structure of companies and reduce dependence on bank financing through and alternative, non-bank source of financing. An efficient capital market also improves the overall liqudity and solvency of the financial system.


SL: Pričetek izvajanja projekta krepitve in razvoja slovenskega kapitalskega trga

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) obvešča javnost, da se je pričelo izvajanje projekta krepitve in razvoja kapitalskega trga v Sloveniji (angl. Capital Market Enhancement and Development in Slovenia), ki ga v okviru izvajanja podpore pri strukturnih reformah financira Evropska komisija. Projekt izvajata družbi PricewaterhouseCoopers (PWC) in BTA Consulting, pri njem pa aktivno sodelujeta ATVP in Ministrstvo za finance. Projekt se bo predvidoma zaključil aprila 2021, ko bosta izvajalca pripravila celovito strategijo razvoja slovenskega kapitalskega trga za naslednjih 5 let.

Izhodiščni cilj projekta je prepoznati glavne pomanjkljivosti slovenskega kapitalskega trga ter določiti konkretne ukrepe za njegov razvoj. V okviru projekta bosta izvajalca PWC in BTA Consulting pripravila pregled slovenskega trga kapitala, izvedla posvetovanja z deležniki slovenskega trga kapitala, pripravila poročilo o stanju ter predlog načrta razvoja slovenskega trga kapitala. Ob zaključku projekta bo organizirana konferenca, na kateri bodo zainteresiranim deležnikom predstavljeni izsledki projekta in priporočila za razvoj slovenskega kapitalskega trga.

Direktor ATVP Miloš Čas je v zvezi s projektom dejal: »V ATVP pozdravljamo podporo, ki jo Evropska komisija s financiranjem tega projekta namenja našemu trgu kapitala. Verjamem, da bodo izsledki projekta prispevali k implementaciji rešitev, ki bodo pripomogle k razvoju slovenskega trga kapitala.«

Razvit trg kapitala je temelj zdravega in razvojno naravnanega gospodarstva. Kapitalski trg za prebivalce predstavlja možnost investiranja v vrednostne papirje, gospodarskim družbam pa organizirani trg omogoča pridobivanje kapitala z izdajo delnic oziroma obveznic. Naložbe na kapitalskem trgu imajo številne pozitivne učinke na celotno gospodarstvo, saj spodbujajo gospodarsko rast, znižujejo stroške financiranja podjetij, krepijo finančno strukturo podjetij ter z alternativnim, torej ne-bančnim virom financiranja, zmanjšujejo odvisnost od bančnega financiranja. Učinkovit kapitalski trgu izboljšuje tudi splošno likvidnost in solventnost finančnega sistema.